Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Helpcenter

Disclaimer

Online Gallery besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Online Gallery kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. Online Gallery is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

Online Gallery kan er evenmin voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij Online Gallery leggen we kunstzinnige onderwerpen bloot en maken we ze bespreekbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Dat doen we door ze verteerbaar maar nog steeds op een waardige manier voor het voetlicht te brengen. We focussen ons op zaken die er werkelijk toe doen, die wijdverspreide aandacht verdienen maar dit om wat voor reden dan ook niet krijgen. En we laten ons niet – zoals het gros van de media – leiden door de waan van de dag, maar concentreren ons op de lange termijn. Online Gallery is er voor iedereen die het beste voor heeft met de kunstwereld, en die passie voor een betere wereld met anderen wil delen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Online Gallery mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Online Gallery heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

De meeste beelden komen ofwel uit openbare domeinbronnen of zijn met toestemming van de rechthebbende geplaatst. We streven ernaar om, waar mogelijk, te verwijzen naar de oorspronkelijke bron. Mocht nochtans op enigerlei wijze een auteursrecht van u geschonden zijn, e-mail ons dan.

Rechten

Alle rechten op tekst die u op deze site (onlinegallery.art en alle onderliggende pagina’s) aantreft liggen bij Online Gallery, een geregistreerde handelsnaam van Online Galerij B.V.. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van tekst is verboden, tenzij hiervoor expliciet schriftelijke toestemming is verleend door de redactie van Online Gallery, te bereiken via [email protected].

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Online Gallery is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Online Gallery bestaat op de websites onlinegallery.art, allen eigendom van Online Galerij B.V., Schoolstraat 1, 2271 BZ Voorburg, Nederland

 Op deze pagina gelden de volgende definities:

 • Online Gallery is online gallery, zoals hierboven beschreven
 • Kunstenaar is diegene die een site aanmaakt bij Online Gallery
 • Werken is alle inhoud door kunstenaar aan Online Gallery ter beschikking gesteld

Online Gallery wil een nette bewoner van internet zijn.

 Daarom houden we ons aan een aantal spelregels en vragen kunstenaars dit ook te doen:

 • Online Gallery respecteert copyright van anderen (zie hiervoor ook de Auteurswet 1912 of internationaal bij Universal Copyright, the 1952 Convention)
 • Online Gallery zal geen ongevraagde commerciële e-mail (spam) versturen (zie hiervoor ook de Telecommunicatiewet. Het deel dat voor de bestrijding van spam relevant is, is artikel 11.7 en dan met name lid 1 tot 3)
 • Online Gallery zal persoonlijke gegevens niet aan derden geven (zie hiervoor ook de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP))
 • Online Gallery volgt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), bij afwijkende transactiepatronen kan uw account offline gezet worden en zal dit gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Om misbruik te voorkomen gelden de volgende huisregels:

 • Online Gallery is niet verantwoordelijk voor de door de kunstenaar getoonde werken en informatie
 • Online Gallery heeft niet het copyright op de afbeeldingen en teksten
 • Kunstenaars bevestigen steeds bij opslaan dat zij het copyright op afbeelding en tekst hebben. Hebben zij dit niet dan kan Online Gallery besluiten om de site te verwijderen.
 • Door het beschikbaar stellen van afbeeldingen van werken gunt de kunstenaar Online Gallery het recht om deze zonder vergoeding in te zetten voor/op de website en zo nodig technisch te wijzigen
 • Online Gallery is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door de site
 • De kunstenaar is ervoor verantwoordelijk geen inbreuk te maken op rechten van derden
 • Online Gallery behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgaaf van redenen inhoud te verwijderen
 • Pornografische werken zijn niet toegestaan op www.onlinegallery.art
 • Online Gallery geeft geen enkele garantie met betrekking tot beschikbaarheid en performance
 • Aan het gebruik van Online Gallery kunnen geen rechten ontleend worden
 • Online Gallery valt onder Nederlands recht
 • Onder de ‘persoonlijke gegevens’ in de beheerstool moeten ten allen tijde volledige en correcte adresgegevens (incl. telefoonnummer) aanwezig zijn, bij twijfel zal Online Gallery om bewijs vragen

KYC en AML beleid Online Gallery

Afwijkende transactiepatronen kunnen voor Online Gallery reden zijn een transactie als ongebruikelijk aan te merken. Online Gallery is verplicht deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties direct te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. De FIU heeft als hoofdtaak om ongebruikelijke transacties nader te onderzoeken en te verrijken met aanvullende informatie, om te bezien of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden. Deze kunnen dan gedeeld worden met opsporings- en inlichtingendiensten.

Voor je website bij Online Gallery gelden de volgende spelregels:
 • U mag een copyright text op uw werk tonen, maar dat mag dan niet visueel storend zijn