Algemene Voorwaarden Online Gallery

Algemene Voorwaarden van Online Galerij B.V., gevestigd te Den Haag, geldig vanaf 01-01-2019.

1.0 Definities

Online Galerij B.V. is de handelsnaam waaronder Online Gallery opereert en is kantoorhoudende aan de Schoolstraat 1, 2271BZ te Voorburg.

Online Gallery is een online platform en community, waar beeldend kunstenaars een overzichtspagina kunnen aanmaken. Online Gallery biedt betaalde pakketten, waarbij de kunstenaar verschillende mogelijkheden krijgt, zoals omschreven op de Prijs pagina. Deze voorwaarden gelden zowel voor alle gebruikers van Online Gallery.

1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden.

1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

 • Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is. Zie hiervoor ook onze Notice-and-Take-Down-procedure.
 • Materiaal dat door Online Gallery wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
 • Pornografie.
 • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

 • Pirated software
 • Hacker programma's of archieven
 • Warez sites
 • MP3

1.4 Gebruiksregels:

 • Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.
 • Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
 • Sub Hosting

1.5 Traffic (dataverkeer) regels:

Voor alle accounts hanteren wij een Fair use policy.

1.6 Toegang:

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het account.

1.7 Aansprakelijkheid:

Online Gallery kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Online Gallery of een bedrijf dat door Online Gallery is ingeschakeld. Online Galerij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Online Gallery. Online Gallery is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Online Gallery gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

1.8 Betaling:

Alle betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso per maand of per jaar of middels overschrijving per jaar, tenzij anders afgesproken, dan geldt een betalingstermijn van 4 weken na factuurdatum. Bij het afsluiten van een product van Online Gallery gaat u akkoord dat Online Gallery u maandelijks een factuur stuurt en u de factuur binnen 14 dagen betaald, indien u geen gebruikt maakt van een automatische incasso.

Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen worden gestorneerd, zal het account worden geblokkeerd tot de betaling is ontvangen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen een maand is voldaan volgt een eerste herinnering, na 2 maanden een 2e herinnering en na 3 maanden een laatste aanmaning. Bij uitblijven van betaling wordt de vordering uit handen gegeven of het account verwijderd.

Alle communicatie betreffende facturen wordt via email gedaan.

Online Gallery levert aan particuliere kunstenaars en galeries.

1.9 dagen niet goed geld terug garantie:

Een pakket kan worden geannuleerd binnen 30 dagen na activering daarvan. Na deze 30 dagen geldt de opzegtermijn, zoals in punt 2.0 aangegeven is. Deze regel is niet van toepassing op pakketten met een eigen domeinnaam, omdat deze op maat worden aangemaakt.

2.0 Contractduur, stilzwijgende verlenging:

De overeenkomst ten aanzien van het pakket wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand. Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van het pakket.

Voor overeenkomsten die betaald worden middels automatische incasso geldt een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

2.1 Weigering en maatregelen:

 • Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.
 • Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden.
 • Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.
 • Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

3.0 E-mail en nieuwsbrieven

Online Gallery behoudt zich het recht om email te versturen naar aangesloten kunstenaars, zoals nieuwsbrieven en servicemededelingen. Voor een nieuwsbrief kan men zich te allen tijde uitschrijven, voor een servicemededeling niet.

Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.

Online Gallery houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.

Verkoop uw kunst online

Vanaf € 1,95 per maand

Editors keuze

Blog

2010-2020: de meest indrukwekkende onderwerpen in de kunst

30 december - 2019
door Femke van Leeuwen

Vlak voor de aanvang van een nieuw decennium blikken we terug op de meest indrukwekkende onderwerpen die tussen 2010 en 2020 in de kunst zijn aangekaart. Kijk mee met deze selectie van onze favorieten! Vluchtelingen De groeiende stroom...

Lees verder
Blog

Te koop: uniek bronzen beeld van Dirk de Keyzer

25 november - 2019
door Femke van Leeuwen

Een buitengewone kans doet zich voor: een uniek bronzen beeld van Dirk de Keyzer wordt verkocht. De Keyzer is een Belgisch professionele beeldhouwer, bekend om zijn geheel eigen vormentaal die hij met sculpturen creëert. De figuren lijken in geen...

Lees verder
Blog

Muurschildering Keith Haring behouden voor de toekomst

17 januari - 2020
door Vincent Moleveld

De muurschildering van Keith Haring op het koelhuis van het Foodcenter Amsterdam in Amsterdam-West wordt volgend jaar gerestaureerd. Haring schilderde het werk in 1986, acht jaar later verdween het achter een metalen gevel. Bij de herontdekking in...

Lees verder