Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemene Voorwaarden Online Gallery

Algemene voorwaarden van Online Galerij B.V., gevestigd te Den Haag, geldig vanaf 01-08-2020. Onze algemene voorwaarden toegespitst op 1. ARTLOVERS en 2. KUNSTENAARS, KUNSTVERZAMELAARS & GALERIES 

1. Artlovers

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Online Gallery: Online Galerij B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Schoolstraat 1, 2271BZ te Voorburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74764225.
 2. Art Lover: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als (potentiële) afnemer van Producten van het Platform gebruik maakt.
 3. Consument: een Art Lover, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Art Lover en een Verkoper die rechtstreeks middels het bestel- of veilingsysteem van het Platform tot stand komt en die voorziet in de levering door de Verkoper van een of meerdere Producten. Onder ‘Overeenkomst’ in de zin van deze algemene voorwaarden wordt dan ook niet verstaan een overeenkomst tussen de Art Lover en een Verkoper die niet middels het bestel- of veilingsysteem van het Platform tot stand komt, maar in het kader waarvan de Art Lover rechtstreeks contact met de Verkoper heeft opgenomen, al dan niet aan de hand van contactgegevens van de Verkoper die in of bij het Aanbod zijn vermeld.
 5. Platform: www.onlinegallery.art.
 6. Aanbod: het aan de Art Lover middels het Platform gerichte aanbod van Verkopers betreffende Producten.
 7. Verkoper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Online Gallery is aangesloten en die Producten middels het Platform aanbiedt en verkoopt.
 8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door de betreffende Verkoper aan de Art Lover te verkopen en te leveren zaken, waaronder uiteenlopende kunstartikelen begrepen kunnen zijn.
 9. Service: de prestaties waartoe Online Gallery zich jegens de Art Lover en Verkopers verbindt in het kader van de exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het publiceren van het Aanbod van Verkopers, het faciliteren van de totstandkoming van Overeenkomsten, het doorsturen van bestellingen naar Verkopers en de afwikkeling van betalingen ter zake.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door de Art Lover en de Service gericht aan de Art Lover.
 2. Bij het Aanbod en bij Overeenkomsten is Online Gallery niet verder betrokken dan als intermediair. Voor het Aanbod, de (aan de Art Lover beloofde kwaliteit van de) Producten en de levering daarvan aan de Art Lover, is de betreffende Verkoper verantwoordelijk en aansprakelijk.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Art Lover en Online Gallery verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER ONLINE GALLERY, REGISTRATIE, AANBOD & TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Het Platform biedt voor de Art Lover de mogelijkheid om Producten van Verkopers te kopen. Verkopers kunnen daarbij gebruik maken van het bestel- of veilingsysteem op het Platform dan wel ervoor kiezen hun contactgegevens in of bij het Aanbod te plaatsen zodat de Art Lover rechtstreeks contact met de Verkoper kan opnemen om een koopovereenkomst aan te gaan. In het laatste is Online Gallery in geen enkel opzicht bij de totstandkoming en afwikkeling van de bedoelde koopovereenkomsten betrokken en aanvaardt Online Gallery ter zake geen enkele aansprakelijkheid. In geval van een Overeenkomst (dus zoals bedoeld in artikel 1.4 en die tot stand komt rechtstreeks middels het bestel- of veilingsysteem op het Platform), sluit Online Gallery namens de Art Lover de Overeenkomst met de betreffende Verkoper. De Verkoper zal te allen tijde zelfstandig voor de levering van de Producten aan de Art Lover zorgdragen. In het kader van een Overeenkomst komt de Art Lover zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na jegens Online Gallery.
 2. Om Overeenkomsten te kunnen sluiten ontvangt de Art Lover, nadat hij zich op het Platform heeft geregistreerd en deze registratie door Online Gallery is goedgekeurd, inloggegevens voor toegang tot zijn account op het Platform. Bij de registratie dient de Art Lover alle gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
 3. Het is de Art Lover niet toegestaan om gelijktijdig over meer dan één account op het Platform te beschikken.
 4. De Art Lover dient zijn inloggegevens voor toegang tot zijn account strikt geheim te houden. Hij mag zijn account niet beschikbaar stellen aan derden. Alle handelingen die onder het account van de Art Lover worden verricht, worden de geregistreerde Art Lover toegerekend.
 5. De informatie uit het Aanbod wordt door de betreffende Verkoper bepaald, voor de inhoud waarvan Online Gallery niet verantwoordelijk is. Online Gallery is dan ook niet aansprakelijk doordat hij in het kader van de Service uitgaat van door Verkopers verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 6. De Verkopers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en volledige informatie omtrent de door hen aangeboden Producten. Het Aanbod wordt, conform de door de betreffende Verkoper geüploade gegevens, waaronder eventuele afbeeldingen mede begrepen, op het Platform weergegeven. In het Aanbod weergegeven productafbeeldingen kunnen evenwel slechts als indicatief worden beschouwd. De in het Aanbod vermelde gegevens kunnen namelijk in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de Producten welke de Art Lover redelijkerwijs behoort te dulden. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Art Lover geen grond voor klachten, geen grond om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 7. Een Overeenkomst betreffende een eenvoudige koop komt tot stand op het moment dat de Art Lover het aanbod van de betreffende Verkoper heeft aanvaard en de Art Lover heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Vervolgens zal Online Gallery de bestelling zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 8. Bij deelname door de Art Lover aan een veiling op het Platform, kan de Art Lover gedurende de looptijd van de veiling een bod uitbrengen die de door de Verkoper opgegeven minimumprijs overstijgt. De looptijd van de veiling wordt, mits ten minste twee biedingen zijn gedaan, met maximaal tien minuten verlengd teneinde de medebieder(s) in staat te stellen het tot dan toe gedane hoogste bod te overtreffen. Medebieder(s) worden daarvan per e-mail op de hoogste gesteld. Indien de Art Lover na verstrijken van de definitieve looptijd van de veiling het hoogste bod heeft uitgebracht, maakt hij aanspraak op levering van het Product door de Verkoper en is de Art Lover verplicht het Product van de Verkoper af te nemen. Online Gallery zal de Art Lover een bevestiging en betaallink sturen om de overeengekomen betaling te verrichten.
 9. De Art Lover dient alle ten behoeve van het aangaan van de Overeenkomst gevraagde verplichte (NAW-)gegevens juist en volledig te verstrekken. De Overeenkomst kan slechts correct worden uitgevoerd indien de bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Indien de Art Lover onverhoopt onjuiste of onvolledige gegevens bij het aangaan van de Overeenkomst heeft opgegeven, dient de Art Lover daarvan onverwijld mededeling te doen aan Online Gallery. Online Gallery is evenwel nimmer aansprakelijk voor door de Art Lover geleden schade ontstaan doordat de Art Lover onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 10. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, is iedere Overeenkomst na totstandkoming daarvan bindend; behoudens voor zover voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden, maakt de Art Lover geen aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen betaling.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien de Verkoper in het kader van de Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien de Verkoper in het kader van de Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal dit duidelijk uit de informatie in of bij het Aanbod blijken.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan een Consument de Overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen ontbinden. De Consument dient op het recht van ontbinding, conform het bepaalde in lid 4, een beroep te doen bij:
  1. Online Gallery indien nog geen vier dagen zijn verstreken sinds de dag van aflevering van het Product;
  2. de betreffende Verkoper indien reeds vier dagen zijn verstreken sinds de dag van aflevering van het Product.
 3. De Consument heeft geen recht van ontbinding in geval van:
  1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  3. de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt, in welk geval zulks uitdrukkelijk in het Aanbod is vermeld.
 4. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Online Gallery aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Online Gallery respectievelijk de Verkoper. Zo spoedig mogelijk nadat de betreffende partij in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal die partij de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail aan de Consument bevestigen.
 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, dient hij gedurende de bedenktijd van 14 dagen, zorgvuldig om te gaan met het betreffende Product en de verpakking daarvan. De Consument mag het aan de Verkoper te retourneren Product slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van het Product te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het Product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren. Retournering van het Product door de Consument dient te geschieden binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 4.
 7. De Consument is jegens de Verkoper aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. De Verkoper maakt jegens de Consument aanspraak op vergoeding van deze waardevermindering, al dan niet door deze te verrekenen met de van de Consument reeds ontvangen betaling.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van het Product voor rekening van de Consument.
 9. De partij bij wie het recht van ontbinding conform het bepaalde in lid 2 geldig is ingeroepen, zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits het Product door de Verkoper is terugontvangen, dan wel door de Consument aan de betreffende partij is aangetoond dat het Product daadwerkelijk retour is gezonden. De partij die tot terugbetaling aan de Consument is gehouden, is niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Het Product wordt bezorgd op het door de Art Lover opgegeven afleveradres.
 2. Indien het Product niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Art Lover is toe te rekenen, komen de eventueel daardoor te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, voor rekening van de Art Lover.
 3. Onverminderd de expliciet in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen van Online Gallery, is uitsluitend de betreffende Verkoper jegens de Art Lover aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. De Verkoper is er verantwoordelijk voor dat hij de Overeenkomst deugdelijk en tijdig uitvoert conform de door Online Gallery verstrekte instructies. Voorts is uitsluitend de Verkoper er verantwoordelijk voor dat de door hem op het Platform aangeboden Producten beantwoorden aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koop bestaande wettelijke bepalingen. Voor tekortkomingen van de Verkoper jegens de Art Lover draagt Online Gallery geen enkele aansprakelijkheid, met dien verstande dat de Art Lover tot een termijn van drie dagen na de levering van het Product per e-mail een gemotiveerde klacht omtrent het geleverde Product bij Online Gallery kan indienen. Indien de Art Lover aantoont dat de Verkoper zijn verplichting tot koopconforme levering niet is nagekomen, kan Online Gallery bepalen dat de Art Lover aanspraak maakt op terugbetaling van het door hem in het kader van de Overeenkomst betaalde bedrag en dat daarmee de Overeenkomst wordt ontbonden. Op de Art Lover rust vervolgens de verplichting het Product terug te leveren aan de Verkoper. Online Gallery zal de Art Lover daarover informeren en de Art Lover dient deze verplichting na te komen. De Art Lover vrijwaart Online Gallery van aanspraken van de betreffende Verkoper in verband met de eventuele niet-nakoming van de terugleveringsverplichtingen van de Art Lover.
 4. Na verstrijken van de termijn van drie dagen als bedoeld in het vorige lid, kan Online Gallery niet langer door de Art Lover worden aangesproken ter zake tekortkomingen van de Verkoper. De Art Lover dient daarvoor dan rechtstreeks met de Verkoper contact op te nemen.

ARTIKEL 6. | TEKORTKOMINGEN EN FRAUDE

 1. Indien Online Gallery gerede twijfel heeft dat de Art Lover zijn (afname)verplichtingen uit een Overeenkomst niet is nagekomen of zal nakomen, is Online Gallery gerechtigd de Overeenkomst namens de Verkoper te annuleren. In dat geval wordt de reeds door de Art Lover verrichte betaling gerestitueerd.
 2. In geval de Art Lover anderszins inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is Online Gallery gerechtigd het account van de Art Lover op het Platform te blokkeren, en in geval van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst, de Overeenkomst namens de Verkoper te ontbinden, tenzij de betreffende inbreuk onder omstandigheden de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet rechtvaardigen.
 3. Voor schade voor de Art Lover ontstaan als gevolg van de uitoefening door Online Gallery van de rechten als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, is Online Gallery nimmer aansprakelijk. Indien een Verkoper dientengevolge schade lijdt, vrijwaart de Art Lover Online Gallery van alle aanspraken van de betreffende Verkoper ter zake.

ARTIKEL 7. | BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt uitdrukkelijk de totaalprijs, inclusief btw en eventuele bezorgkosten vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe bij het aangaan van de Overeenkomst door de Art Lover gekozen betaalmethoden. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Art Lover, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, onherroepelijk aan zijn betalingsverplichting gebonden.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN ONLINE GALLERY EN VRIJWARING

 1. Verkopers bepalen de inhoud van hun Aanbod op het Platform. Online Gallery is niet gehouden zich er van te vergewissen of de van Verkopers afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. Online Gallery aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Online Gallery is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Art Lover voor toegang tot zijn account op het Platform.
 3. Online Gallery spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Online Gallery niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Online Gallery ter zake is uitgesloten.
 4. Online Gallery is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Online Gallery of derden. Alle aansprakelijkheid van Online Gallery als gevolg van de tijdelijke ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 5. Indien het Platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is Online Gallery nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 6. Online Gallery is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, letselschade, overige gevolgschade, verlies van gegevens en overige immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het Platform en de overige uitvoering van de Service door Online Gallery.
 7. De Art Lover vrijwaart Online Gallery van al zijn aanspraken en aanspraken van derden (waaronder Verkopers mede begrepen) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, welke aanspraken betrekking hebben op schade die niet aan Online Gallery kan worden toegerekend. Indien Online Gallery uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Art Lover gehouden Online Gallery zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Art Lover in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Online Gallery, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Online Gallery en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Art Lover.

ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID

 1. Klachten van de Art Lover over de Service, dient de Art Lover Schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven bij Online Gallery in te dienen binnen bekwame tijd nadat de Art Lover de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt.
 2. Bij Online Gallery ingediende klachten over de Service worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Art Lover een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht over de Service niet in onderling overleg tussen een Consument en Online Gallery kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en de onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking van het Platform en beelden getoond middels het Platform, behoren toe aan Online Gallery dan wel zijn licentiegevers, waaronder Verkopers mede begrepen kunnen zijn. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Online Gallery c.q. de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Online Gallery c.q. de licentiegever rusten, te verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. In geval van een aan de Art Lover toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Online Gallery c.q. de licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op het Aanbod, Overeenkomsten, het gebruik van het Platform en de Service is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen Online Gallery en de Art Lover een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Online Gallery aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Online Gallery en de Art Lover kennis te nemen.


2. Kunstenaars, kunstverzamelaars en galeries

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Online Gallery: Online Galerij B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Schoolstraat 1, 2271BZ te Voorburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74764225.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als kunstenaar, kunstverzamelaar of galerie, een Gebruiksovereenkomst met Online Gallery heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen Online Gallery en de Gebruiker in het kader waarvan de Gebruiker, tegen betaling van de daarbij behorende pakketprijs, van het Platform gebruik mag maken.
 4. Koopovereenkomst: iedere koopovereenkomst tussen de Gebruiker en een Koper die rechtstreeks middels het bestel- of het veilingsysteem van het Platform tot stand komt en die voorziet in de levering door de Gebruiker van een of meerdere Producten aan de betreffende Koper. Onder ‘Koopovereenkomst’ in de zin van deze algemene voorwaarden wordt dan ook niet verstaan een overeenkomst tussen een Koper en de Gebruiker die niet middels het bestel- of veilingsysteem van het Platform tot stand komt, maar in het kader waarvan een Koper rechtstreeks contact met de Gebruiker heeft opgenomen, al dan niet aan de hand van contactgegevens van de Gebruiker die in of bij het Aanbod zijn vermeld.
 5. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van het Platform gebruik maakt als (potentiële) koper van een of meerdere Producten.
 6. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 7. Producten: de in het kader van een Koopovereenkomst, door de Gebruiker aan een Koper te verkopen en te leveren zaken, waaronder uiteenlopende kunstartikelen begrepen kunnen zijn.
 8. Aanbod: elk aan Kopers middels het Platform gerichte aanbod van de Gebruiker betreffende Producten.
 9. Platform: www.onlinegallery.art.
 10. Service: de prestaties waartoe Online Gallery zich jegens de Gebruiker en/of Kopers verbindt in het kader van de exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het publiceren van het Aanbod en/of een interview, het faciliteren van de totstandkoming van Koopovereenkomsten, het doorsturen van bestellingen naar de Gebruiker en de afwikkeling van betalingen ter zake.
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door de Gebruiker, elk aanbod van Online Gallery tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst, iedere Gebruiksovereenkomst als zodanig, alsook de Service gericht aan of overeengekomen met de Gebruiker.
 2. Bij het Aanbod en bij Koopovereenkomsten is Online Gallery niet verder betrokken dan als intermediair. Voor het Aanbod, de (aan Kopers beloofde kwaliteit van de) Producten en de levering daarvan aan de betreffende Koper, is de Gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan zich als een agent of vertegenwoordiger van Online Gallery voor te doen en zal Online Gallery nimmer jegens derden binden.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Gebruiker en Online Gallery verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER ONLINE GALLERY, REGISTRATIE, AANBOD & TOTSTANDKOMING VAN GEBRUIKS- EN KOOPOVEREENKOMSTEN

 1. Het Platform biedt voor de Gebruiker de mogelijkheid een eigen webpagina op het Platform aan te maken, onder meer om zijn eigen Producten aan te bieden en biedt Kopers de mogelijkheid deze Producten te kopen. De Gebruiker kan daarbij kiezen gebruik te maken van het bestel- of veilingsysteem op het Platform, maar kan er ook voor kiezen zijn contactgegevens in of bij het Aanbod te plaatsen zodat de Koper rechtstreeks contact met de Gebruiker kan opnemen om een koopovereenkomst aan te gaan. In het laatste geval is Online Gallery in geen enkel opzicht bij de totstandkoming en afwikkeling van de bedoelde koopovereenkomsten betrokken en aanvaardt Online Gallery ter zake geen enkele aansprakelijkheid; het is dan ook de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te vergewissen of de betreffende Koper te goede trouw handelt en wordt aangeraden om de Producten pas te verzenden indien volledige betaling door de Koper heeft plaatsgevonden, bij gebreke waarvan de Gebruiker accepteert dat eventuele wanbetaling van de Koper een eigen risico voor de Gebruiker is.
 2. In geval van een Koopovereenkomst (dus zoals bedoeld in artikel 1.4 en die tot stand komt rechtstreeks middels het bestel- of veilingsysteem op het Platform), sluit Online Gallery namens de Gebruiker de Overeenkomst met de betreffende Koper. De Gebruiker zal te allen tijde zelfstandig voor de levering van de Producten aan de betreffende Koper zorgdragen. In het kader van een Koopovereenkomst komt de Koper zijn betalingsverplichtingen na jegens Online Gallery, waarna Online Gallery de betaling, aan de Gebruiker voldoet.
 3. De Gebruiker ontvangt, nadat de Gebruiker zich op het Platform heeft geregistreerd en deze registratie door Online Gallery is goedgekeurd, inloggegevens voor toegang tot zijn account op het Platform. Bij de registratie dient de Gebruiker alle gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
 4. Bij een verkoop van een kunstwerk hanteren wij geen commissie.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan om gelijktijdig over meer dan één account op het Platform te beschikken.
 6. De Gebruiker dient zijn inloggegevens voor toegang tot zijn account strikt geheim te houden. Hij mag zijn account niet beschikbaar stellen aan derden. Alle handelingen die onder het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend.
 7. De Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het op het Platform plaatsen van zijn Aanbod. Het plaatsen van een Aanbod dient te geschieden op de daartoe onder het account van de Gebruiker aangegeven wijze.
 8. Het Platform is bestemd voor de verkoop van kunstartikelen. Online Gallery is te allen tijde gerechtigd een Aanbod op het Platform te weigeren of te verwijderen indien en voor zover de Gebruiker een Product aanbiedt waarvoor het Platform naar oordeel van Online Gallery niet is bestemd.
 9. De Gebruiker staat ervoor in dat zijn Aanbod betrekking heeft op Producten waarvan de handel krachtens de Nederlandse wet- en regelgeving is toegestaan. Het is de Gebruiker dan ook onder meer niet toegestaan gestolen goederen en andere bij of krachtens de wet voor vrije verkoop verboden goederen aan te bieden.
 10. De Gebruiker is gehouden om zijn Aanbod van Producten dusdanig op het Platform te doen weergeven dat Kopers daaromtrent een goed beeld kunnen vormen. De Gebruiker bepaalt de inhoud van zijn Aanbod op het Platform. Online Gallery is niet gehouden zich er van te vergewissen of de van de Gebruiker afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. De Gebruiker vrijwaart Online Gallery van alle aanspraken van Kopers en andere derden ter zake. De verplichting tot de koopconforme levering van de Producten rust dan ook op de Gebruiker. Voor tekortkomingen van de Gebruiker ten aanzien van de levering van de Producten, draagt Online Gallery geen enkele aansprakelijkheid, ter zake waarvan de Gebruiker Online Gallery vrijwaart. Indien komt vast te staan dat de Gebruiker niet, onjuist of onvolledig heeft geleverd, zal de betreffende Koper jegens Online Gallery aanspraak maken op evenredige restitutie van de overeengekomen betaling, doch uitsluitend voor zover dit volgens Online Gallery is komen vast te staan en nog geen vier dagen zijn verstreken sinds het Product bij de Koper is afgeleverd volgens de track-and-trace-informatie die Online Gallery ter beschikking staat. Wanneer deze termijn is verstreken, neemt de Gebruiker alle eventuele (verdere) aanspraken van de betreffende Koper voor zijn rekening en vrijwaart Online Gallery van alle aanspraken van die Koper ter zake.
 11. Jegens Kopers hanteert Online Gallery algemene voorwaarden die onder meer voorzien in de contractuele relatie tussen de Gebruiker en Kopers. Kopers kunnen jegens de Gebruiker een beroep doen op het bepaalde in die algemene voorwaarden voor zover de betreffende bepaling betrekking heeft op een Koopovereenkomst waarbij de Gebruiker en betreffende Koper partij zijn.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR PARTICULIERE GEBRUIKERS

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing voor Gebruikers, natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen na totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst het wettelijke recht de Gebruiksovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. Nakoming van de Gebruiksovereenkomst door Online Gallery geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker.
 4. De Gebruiker die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Gebruiksovereenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Online Gallery aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Online Gallery. Zo spoedig mogelijk nadat Online Gallery in kennis is gesteld van het voornemen van de Gebruiker om de Gebruiksovereenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Online Gallery de ontbinding per e-mail bevestigen.
 5. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig lid 3, is de Gebruiker Online Gallery een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Gebruiksovereenkomst dat door Online Gallery is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Gebruiksovereenkomst. Het evenredige bedrag dat de Gebruiker aan Online Gallery verschuldigd is, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als vaststelling op grond van de totale prijs onder omstandigheden niet redelijk is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Gebruiksovereenkomst dat is uitgevoerd.
 6. Online Gallery zal de reeds van de Gebruiker ontvangen betaling, minus het eventuele bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Gebruiksovereenkomst aan de Gebruiker terugbetalen.

ARTIKEL 5. | LOOPTIJD, OPZEGGING EN UPGRADEN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. Afhankelijk van wat uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de Gebruiksovereenkomst aangegaan voor de duur van één dan wel 12 maanden.
 2. De Gebruiksovereenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van één maand, tenzij de Gebruiksovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. De Gebruiksovereenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging op de laatste dag van de kalendermaand c.q. het kalenderjaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Online Gallery en de Gebruiker de Gebruiksovereenkomst uitdrukkelijk verlengen voor een langere duur dan een maand.
 5. Reeds betaalde maand- of jaarbedragen ter zake Gebruiksovereenkomsten komen nimmer voor restitutie in aanmerking, ook niet indien de Gebruiksovereenkomst tussentijds door de Gebruiker is beëindigd, en dan niet in verband met een overstap op het ‘Art Lover-pakket’.
 6. De Gebruiker kan de Gebruiksovereenkomst tussentijds upgraden naar een beschikbaar duurder pakket. In een voorkomend geval beïnvloedt dit de initieel overeengekomen looptijd niet en vindt verrekening plaats naar evenredigheid van de periode dat de Gebruiker van het geüpgradede pakket gebruik zal maken.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN BESTELLINGEN EN VEILINGEN

 1. Indien het Aanbod betrekking heeft op een eenvoudige koop, brengt een Koper de Koopovereenkomst tot stand door middels het Platform een bestelling te plaatsen en te voldoen aan alle door Online Gallery daarbij vermelde voorwaarden. Na totstandkoming van de Koopovereenkomst, is de Gebruiker jegens de Koper gehouden het Product te leveren.
 2. Indien de Gebruiker een Aanbod wil plaatsen in het veilinggedeelte van het Platform, dient de Gebruiker, op de daartoe door Online Gallery aangewezen wijze, de looptijd te selecteren gedurende welke het Aanbod geldig is en een minimumprijs op te geven waartegen het Product zal worden verkocht. De looptijd van de veiling wordt, mits ten minste twee biedingen zijn gedaan, met maximaal tien minuten verlengd teneinde de medebieder(s) in staat te stellen het tot dan toe gedane hoogste bod te overtreffen. Medebieder(s) worden daarvan per e-mail door Online Gallery op de hoogste gesteld. De Koper die na verstrijken van de definitieve looptijd van de veiling het hoogste bod heeft uitgebracht, maakt aanspraak op levering van het Product door de Gebruiker. Die Koper is verplicht het Product van de Gebruiker af te nemen. Online Gallery zal de betreffende Koper een bevestiging en betaallink sturen om de overeengekomen betaling te verrichten.
 3. Totdat een Koopovereenkomst conform het bepaalde in de vorige leden tot stand is gekomen, is de Gebruiker gerechtigd het betreffende Aanbod, op de daartoe onder zijn account aangegeven wijze, nog in te trekken.
 4. Na totstandkoming van de Koopovereenkomst ontvangt de Gebruiker zo spoedig mogelijk een bericht van Online Gallery waarin is aangeduid op welk Product de levering betrekking heeft en wat de verzendgegevens zijn. De Gebruiker dient het Product te leveren zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelgegevens.
 5. De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat hij alle informatie die hij van Online Gallery op enig moment ontvangt, tot zich neemt teneinde zijn verplichtingen voortvloeiende uit een Koopovereenkomst dan wel het gebruik van de Service tijdig na te kunnen komen.
 6. De Gebruiker zal Producten deugdelijk verpakken en voor elke zending een track-and-trace instellen op de door Online Gallery aangewezen wijze.
 7. De Gebruiker is jegens de Koper aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de betreffende Koopovereenkomst voortvloeien. Online Gallery is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend bij de Koopovereenkomst betrokken wat betreft het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van de totstandkoming van de Koopovereenkomst en het doorsturen van bestellingen naar de Gebruiker en de afwikkeling van betalingen ter zake. De Gebruiker staat ervoor in dat hij de Koopovereenkomst deugdelijk en tijdig uitvoert conform de door Online Gallery verstrekte instructies. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem op het Platform aangeboden Producten beantwoorden aan de tot stand gekomen Koopovereenkomsten met Kopers, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koop bestaande wettelijke bepalingen. Voor tekortkomingen van de Gebruiker jegens de Koper draagt Online Gallery geen enkele aansprakelijkheid. De Gebruiker vrijwaart Online Gallery van alle aanspraken van Kopers ter zake.

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ KOOPOVEREENKOMSTEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien de Gebruiker in het kader van de Gebruiksovereenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan een Consument de Koopovereenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen ontbinden. De Consument dient op het recht van ontbinding, conform het bepaalde in lid 4, een beroep te doen bij:
  1. Online Gallery indien nog geen vier dagen zijn verstreken sinds de dag van aflevering van het Product;
  2. de Gebruiker indien reeds vier dagen zijn verstreken sinds de dag van aflevering van het Product.
 3. De Consument heeft geen recht van ontbinding in geval van:
  1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  3. de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt, in welk geval zulks uitdrukkelijk in het Aanbod is vermeld.
 4. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Koopovereenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Online Gallery aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Online Gallery respectievelijk de Gebruiker. Zo spoedig mogelijk nadat Online Gallery respectievelijk de Gebruiker in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Koopovereenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal die partij de ontbinding van de Koopovereenkomst per e-mail aan de Consument bevestigen.
 5. Een Consument mag het aan de Gebruiker te retourneren Product slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van het Product te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 6. Indien een Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het Product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Gebruiker retourneren. Retournering van het Product door de Consument dient te geschieden binnen 14 dagen na ontbinding van de Koopovereenkomst conform het bepaalde in lid 4.
 7. De Consument is jegens de Gebruiker slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. De Gebruiker maakt jegens de Consument aanspraak op vergoeding van deze waardevermindering, al dan niet door deze te verrekenen met de van de Consument reeds ontvangen betaling. Waardevermindering zal nimmer door Online Gallery worden vastgesteld en verrekend.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van het Product voor rekening van de Consument.
 9. Afhankelijk van bij wie (Online Gallery of de Gebruiker) het recht van ontbinding conform het bepaalde in lid 2 geldig is ingeroepen, zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele door de Gebruiker vastgestelde waardevermindering indien de Gebruiker voor terugbetaling zorgdraagt, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Koopovereenkomst aan de Consument terugbetalen, mits het Product door de Gebruiker is terugontvangen, dan wel door de Consument aan de terugbetalende partij is aangetoond dat het Product daadwerkelijk retour is gezonden. De partij die tot terugbetaling aan de Consument is gehouden, is niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, PROVISIE EN BETALINGEN

 1. In het kader van Koopovereenkomst bepaalt de Gebruiker de verkoopprijs van de Producten in het Aanbod. In geval het Aanbod betrekking heeft op een veiling, betreft het een minimale verkoopprijs.
 2. Online Gallery hanteert geen provisie over verkocht werk en zal het bedrag wat is betaald voor een kunstwerk, minus de transactiekosten (www.mollie.com/nl/pricing) binnen de betalingstermijn overmaken aan de Gebruiker.
 3. Betalingen afkomstig van Online Gallery, te voldoen aan de Gebruiker, vinden plaats op de bij Online Gallery bekende bankrekening of creditcard van de Gebruiker, doch nimmer eerder plaats dan 30 dagen zijn verstreken sinds het betreffende Product volgens de administratie van Online Gallery door de betreffende Koper is ontvangen, met dien verstande dat Online Gallery zich het recht voorbehoudt de betalingsverplichtingen jegens de Gebruiker op te schorten indien en voor zolang sprake is van een door de Koper aan Online Gallery kenbaar gemaakte klacht omtrent het geleverde Product. Indien de Koper aantoont dat de Gebruiker zijn verplichting tot koopconforme levering niet is nagekomen, is Online Gallery gerechtigd de Koper het door hem in het kader van de Koopovereenkomst betaalde bedrag terug te betalen en daarmee de Koopovereenkomst namens de Koper te ontbinden. Op de Koper rust vervolgens de verplichting het Product terug te leveren aan de Gebruiker. Online Gallery zal de Koper daarover informeren, maar is jegens de Gebruiker niet aansprakelijk voor de eventuele niet-nakoming daarvan door de Koper. Na ontbinding van de Koopovereenkomst en de mededeling aan de Koper zoals hier bedoeld, zal de Gebruiker Online Gallery vrijwaren van al zijn aanspraken tot teruglevering jegens de Koper.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan betalingen rechtstreeks afkomstig van Kopers in ontvangst te nemen. In een voorkomend geval dient de Gebruiker het door de Koper betaalde bedrag terug te betalen en de Koper erop te wijzen dat uitsluitend betaling aan Online Gallery bevrijdend werkt.
 5. Door de Gebruiker aan Online Gallery te betalen bedragen uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst dienen te worden voldaan op de door Online Gallery aangewezen wijze. Online Gallery is niet eerder gehouden uitvoering aan de Gebruiksovereenkomst te geven dan nadat de betreffende betaling door Online Gallery is ontvangen.
 6. In geval van betaling aan Online Gallery middels automatische incasso is overeengekomen, de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de alsdan door Online Gallery vermelde termijn. In die gevallen is Online Gallery, onverminderd het bepaalde in lid 9 en 10, voorts gerechtigd de aan de intrekking c.q. stornering verbonden kosten in rekening te brengen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Gebruiker van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Gebruiker intreedt, is de Gebruiker over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Gebruiker aan Online Gallery verschuldigde bedragen, komen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, voor rekening van de Gebruiker.
 9. In geval van betalingsverzuim van een Gebruiker niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal Online Gallery om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Gebruiker tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste veertien dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan. Als de Gebruiker na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is Online Gallery gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-.

ARTIKEL 9. | MISBRUIK

 1. Indien de Gebruiker zijn verplichtingen uit een Koopovereenkomst niet nakomt dan wel Online Gallery goede grond heeft te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen uit een (toekomstige) Koopovereenkomst niet zal kunnen nakomen, bijvoorbeeld doordat een Aanbod kennelijk onjuiste of onrechtmatige gegevens bevat of de Gebruiker de Producten niet heeft geleverd of niet zal leveren, is Online Gallery gerechtigd het account van de Gebruiker te blokkeren, en in geval van een reeds tot stand gekomen Koopovereenkomst, de Koopovereenkomst namens de Koper te ontbinden.
 2. De rechten als bedoeld in het vorige lid komen ook aan Online Gallery toe in geval de Gebruiker anderszins inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, tenzij de betreffende inbreuk onder omstandigheden de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet rechtvaardigen. Tevens indien tussen de Gebruiker en een Koper een conflict ontstaat waarvan de oorzaak aan de Gebruiker kan worden toegerekend, kan Online Gallery de rechten als bedoeld in het vorige lid uitoefenen.
 3. Voor schade voor de Gebruiker ontstaan als gevolg van de uitoefening door Online Gallery van de rechten als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, is Online Gallery nimmer aansprakelijk. Indien een Koper dientengevolge schade lijdt, vrijwaart de Gebruiker Online Gallery van alle aanspraken van de betreffende Koper ter zake.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Online Gallery is niet aansprakelijk doordat hij in het kader van de Service uitgaat van door de Gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. De Gebruiker staat ervoor in dat hij volledig gerechtigd is zijn Aanbod op het Platform te plaatsen en daarmee geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Online Gallery van alle aanspraken van derden ter zake.
 3. Online Gallery is niet aansprakelijk voor dienstverlening van derden ter zake waarvan de Gebruiker zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook niet in geval deze overeenkomst door bemiddeling van Online Gallery is gesloten, zoals in geval van het afnemen van interviews.
 4. Online Gallery is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, het door de Gebruiker middels het Platform geplaatste Aanbod te verwijderen zonder dat Online Gallery op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Gebruiker of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering. Als gegronde reden wordt onder meer aangemerkt de omstandigheid dat het Aanbod in strijd is met de wet of het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 5. Online Gallery staat er jegens de Gebruiker niet voor in dat en in welke mate Producten van de Gebruiker middels het Platform worden verkocht. Online Gallery verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 6. Online Gallery draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).
 7. Online Gallery is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Gebruiker voor toegang tot zijn account op het Platform.
 8. Online Gallery spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Online Gallery niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform steeds onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Online Gallery ter zake is uitgesloten.
 9. Online Gallery is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Online Gallery of derden waarvan de werking van het Platform afhankelijk is. Alle aansprakelijkheid van Online Gallery als gevolg van ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 10. Online Gallery spant zich naar alle redelijkheid in het Platform en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Online Gallery is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de Gebruiker verstrekte gegevens.
 11. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, jegens de Gebruiker enige aansprakelijkheid op Online Gallery rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Gebruiksovereenkomst, althans dat gedeelte van de Gebruiksovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van Online Gallery betrekking heeft.
 12. Online Gallery is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het Platform en de overige uitvoering van de Gebruiksovereenkomst of Service door Online Gallery.
 13. De Gebruiker vrijwaart Online Gallery van eventuele aanspraken van derden, waaronder die van Kopers in het bijzonder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Koopovereenkomst en/of Service schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien Online Gallery uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Online Gallery zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Online Gallery, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Online Gallery en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

ARTIKEL 11. | KLACHTBELEID

 1. Klachten van de Gebruiker over de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst of de Service door Online Gallery, dient de Gebruiker Schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven aan Online Gallery te richten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt.
 2. Bij Online Gallery ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht over de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst of de Service door Online Gallery, niet in onderling overleg tussen Online Gallery en een Gebruiker, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan worden opgelost, kan deze Gebruiker het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en de onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking van het Platform en beelden getoond middels het Platform, behoren toe aan Online Gallery dan wel zijn licentiegevers, behoudens voor zover deze rechten van rechtswege aan de Gebruiker toekomen. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Online Gallery c.q. de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Online Gallery c.q. de licentiegever rusten, te verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. In geval van een aan de Gebruiker toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Online Gallery c.q. de licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op de Gebruiksovereenkomst, het Aanbod, Koopovereenkomsten, het gebruik van het Platform en de Service is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen Online Gallery en de Gebruiker een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Online Gallery aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Online Gallery en de Gebruiker kennis te nemen.

Verkoop uw kunst online

- Sneller, Goedkoper en Beter dan het hosten van een eigen website!

- Uw eigen website op Online Gallery

- Binnen minuten bent u live!

- Direct contact met kopers


- GEEN commissies over verkocht werk!

Uitgelichte kunstwerken

Sunset walk
Schilderij, 30x24 cm (w/h)
Hooked by Love
Sculptuur, 35x40x35 cm (w/h/d)
Jorn van Hoorn
€2.800,-
The Kingslayer - Gold
Sculptuur, 40x40x60 cm (w/h/d)
I'm here
Sculptuur, 15x39x9 cm (w/h/d)
Apple blossom
Schilderij, 40x30 cm (w/h)

Editors keuze

Blog

Women of Allah versus Women of Heart – Iran versus USA reality

11 januari - 2020
door Lida Sherafatmand

If Georgia O’Keeffe the American female painter represented a heart of the USA, I am an Iranian female painter representing a heart of Iran. Georgia O’Keeffe carries the soul of a nation while bringing attention to the beauty and sensuality of...

Lees verder
Blog

Schilderijen van Louis van der Linden: een verstilde wereld

4 februari - 2020
door Femke van Leeuwen

De schilderijen van Louis van der Linden laten natuur en architectuur in een verstilde wereld zien. Zo zijn de afgebeelde plekken aan zee bijvoorbeeld onherkenbaar wanneer men ’s zomers weer volop gebruikmaakt van de ligbedden en parasols. “Op...

Lees verder
Blog

SIERAAD Art Fair

1 november - 2019
door Vincent Moleveld

SIERAAD Art Fair, het eerste en enige specifiek op sieraadvormgeving en sieraadkunst gerichte presentatieplatform voor de professioneel opgeleide sieraadkunstenaar. Met een zeer internationaal deelnemersaanbod waardoor de meest veelzijdige en...

Lees verder